top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.
 

Prevádzkovateľom osobných údajov je ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., so sídlom Skladová 2, Trnava
 

Ktoré osobné, identifikačné a kontaktné údaje spracovávame?

ESM YZAMER zhromažďuje a spracováva tieto informácie:

  • Identifikačné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko, titul)

  • E-mailová adresa

  • Telefónne číslo

  • Ďalšie informácie, ktoré nám dotknutá osoba dobrovoľne poskytne v komunikácii

Na aký účel spracovávame osobné, identifikačné a kontaktné údaje a aký je právny základ na ich spracúvanie?

  • Na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy pre účely realizácie Vašej objednávky na základe právneho základu zmluva.

  • za účelom vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu produktov, služieb, zliav a rôznych vernostných bonusov (elektronicky, telefonicky alebo klasicky poštou), a to na právnom základe, ktorým je dobrovoľný informovaný súhlas dotknutej osoby.

  • Na zasielanie marketingových informácií o produktoch a službách na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu. Každý má právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných informácií prostredníctvom odkazu uvedeného v obchodnej informácii.

  • Na plnenie našich zákonných povinností (obchodná evidencia, daňové povinnosti, platobné povinnosti, štatistické účely) na právnom základe zákonná povinnosť, a to po dobu stanovenú príslušnými zákonnými predpismi.

  • Na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne na vyššie uvedenú adresu sídla alebo odpovedaním na email s obchodnou informáciou, ktorý je dotknutej osobe zasielaný. Po odvolaní súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby bezpečne zlikvidované. Odvolanie súhlasu nesmie obmedziť možnosť vykonať zazmluvnenú službu dodávateľom. 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených účelov alebo po dobu nevyhnutnú na zaistenie príslušnej právnej povinnosti či zaistenie ochrany práv.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín / medzinárodných organizácií. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolným orgánom, súdu, polícii), samotným dotknutým osobám, sprostredkovateľovi.

Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti.

Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu / opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

bottom of page